'T CAUTER  Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
GDPR verklaring


Privacy verklaring groepspraktijk ’t Cauter

 

Algemeen


De GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de GDPR.


Groepspraktijk ’t Cauter Puurs – Sint-Amands


De praktijk wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, verwerken de zorgverleners van het ’t Cauter uw persoonsgegevens.  Hierbij hebben we aandacht voor de bescherming van uw  persoonlijke levenssfeer.

De zorgverlener is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) en gegevens van uw zorgvraag worden verzameld, verwerkt en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en/of één van de zorgverleners bestaat. Uw emailadres is niet verplicht om mee te delen. Indien u dit  toelaat, geeft u de toestemming dat deze gebruikt mag worden voor extra ’t Cauter gerelateerde gezondheidsinformatie.


De plichten van de praktijk


Groepspraktijk ’t Cauter, Hekkestraat 2, 2890 Puurs – Sint-Amands is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt :


 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld :
  • Voor zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor voorlichting
  • We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de praktijk/website
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden (geen marketing)
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt door uw zorgverlener (mondelinge toestemming).
 • Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is

 

Uw rechten als betrokkene


U heeft de volgende rechten :

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan uw zorgverlener van de groepspraktijk ’t Cauter Puurs – Sint-Amands.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden


Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van uw zorgvraag (huisarts, specialisten, labo, …), of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht (meldingsplicht). De zorgverleners van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan (zwijgplicht).


Uitwisseling van gegevens


Als u toestemming geeft, kunnen uw persoonsgegevens enkel geraadpleegd worden door een erkende zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt de gedeelde informatie stopgezet. Voor patiënten/cliënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om (para)medische informatie met behandelende zorgverleners uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal).


Inzage, wijziging en/of verwijderen van uw gegevens


Heeft u nog een vraag of wilt u uw gegevens aanpassen ? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen via info@tcauter.be.